โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ภาคปกติและภาคสมทบ) โดยจัดแยกเป็นสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตของนักศึกษา ต่ออาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี119 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 4 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 304 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4218 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4829 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ