คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU.) และประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU.) กับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และร่วมวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง133 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 8 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 308 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4222 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4833 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ