ประชุมชี้แจงการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำพื้นที่ศูนย์นนทบุรี ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2563 (ซึ่งกำหนดจัดสอบในวันที่ 4-5 เมษายน 2564) พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม และโปร่งใส เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

 

ข้อมูลจาก : นายอภิเษก บานแย้ม


175 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 10 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 310 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4224 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4835 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ