แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพ / เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : นายอภิเษก บานแย้ม


123 ครั้ง

Address

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 217 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี 02-526-6467
 • หน่วยสื่อสารองค์กร 02-969-1370 - 73
 • หน่วยบุคลากร 02-525-2685
 • หน่วยพัสดุ 02-969-1530
 • หน่วยการเงิน 02-526-5045
 • หน่วยสารบรรณ 02-525-2684
 • โทรสาร 02-525-2682
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 13 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 313 ครั้ง
 • ปีนี้ : 4227 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 4838 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ